Projektbeskrivning

F.d. lastkajen. Lastkajen kan med fördel behållas för parkering där utrymmet medger c:a 10-12 platser med uttag för motorvärmare. Kajen är stabilt byggd och snyggt stensatt mot spåren. På dess framkant kunde en modell av Vikbron monteras med texten FRÄNSTA ”Här finns Sveriges längsta träbro”.

Ev. behov av lastning av gods på järnväg kommer enligt uppgift att tillgodoses för Kommunens del i såväl Ånge som Torpshammar.

Värmestugan. Placeras lämpligen öster om nuvarande befintlig byggnad tillhörande Banverket. Blir då lätt tillgänglig med anslutning från Stationsgatan. Placeringen medger bra insyn vilket kan reducera den så vanliga skadegörelsen.

Förråd mellan lastkajen och f.d. Allman. Byggnaden bör rivas i överenskommelse med fastighetsägaren.

Fördelar med vårt förslag. Värmestuga kan placeras i samma marknivå som perrong utan störande höjdskillnader vilket ger en bra tillgänglighet och hög säkerhet för passagerarna. Bra utrymme för perrongen som delvis kan breddas för placering av sittplatser och växter. Passagerare kan under väntan njuta av den fantastiskt fina utsikten över Torpsjön / Viken / Kyrkan etc.

Området i sin helhet snyggas upp, belysning monteras och grusytor asfalteras. Med denna utformning krävs relativt små ingrepp till en förhållandevis låg kostnad för byggnationen. Dessutom skulle området vara en bra marknadsförare för bygden och Ånge Kommun samt troligen generera fler resande genom god tillgänglighet och närhet till busstation och service.